Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Vi skall använda våra resurser och samlade kunskap till att, med hög leveransprecision, tillhandahålla produkter och automatiserade robotsystem med för kunden rätt kvalitet, säkerhet och tekniknivå.

Vi arbetar i och utvecklar pålitliga processer, kapabla att uppfylla de krav som ställs på oss.
Vårt Verksamhetssystem stödjer och samordnar våra processer samt arbetet med ständig utveckling och förbättring inom kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

Vårt syfte är att under samtliga faser i våra produkters livscykel, från konstruktion och utveckling till slutlig avfallshantering, uppfylla krav och förväntningar ställda på oss av våra kunder, intressenter till vår organisation samt i gällande lagstiftning och regelverk.

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling, samt förebyggande av förorening genom ett aktivt miljöarbete med utgångspunkt i våra betydande miljöaspekter. Vi arbetar för att skydda och värna om miljön genom att styra arbetet med konstruktion och utveckling, verksamhetens avfalls- och källsortering samt användningen av kemiska produkter under produktframtagningen.

Vi arbetar i en jämlik och drogfri organisation – där vårt arbete präglas av glädje och respekt för våra kunder, vårt företag, våra medarbetare och för vår miljö.